Onze algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, (raam)overeenkomsten en facturen met betrekking tot Besloten Vennootschap EVME, met maatschappelijke zetel te Kozenstraat 23, 3512 Hasselt en correspondentieadres p/a Energy Solutions Group, De Lange Beemden 14.1, 3550 Heusden-Zolder (hierna “EVME” genoemd) en zijn uitgevoerde diensten en/of geleverde producten.

1.2.Een door de klant geaccepteerde aanbieding, offerte, bestelling of (raam)overeenkomst zal gelden als acceptatie van deze voorwaarden.

1.3.Bijzondere voorwaarden, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. EVME aanvaardt dus de toepasselijkheid van algemene (factuur)voorwaarden van de klant, contractanten en/of derden enkel en alleen als dit voorafgaandelijk schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes, bestelling en overeenkomst

2.1.Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van EVME slechts gedurende 1 maand en hebben zij een louter informatief karakter. Bij zet- of drukfouten kan klant geen aanspraak maken op de foutieve gegevens.

2.2.Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door EVME uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. De verkoopovereenkomst komt dan ook slechts tot stand na de schriftelijke aanvaarding door EVME. Een begin van uitvoering geldt ook als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.

Artikel 3. Goederen

3.1.De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de factuur. De leveringstermijnen zijn, behoudens andersluidend beding, louter informatief en niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2.De goederen geleverd door EVME mogen enkel geïnstalleerd of gewijzigd worden volgens de installatie instructies, en enkel door EVME of door EVME aangestelde installateurs. Indien achteraf blijkt dat de installatie niet voldeed aan deze vereisten dan zal EVME geen enkele aansprakelijkheid dragen.

3.3. EVME is enkel gehouden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De goederen van EVME streven louter een optimalisering na van de energiekost en het energieverbruik waaronder het laden van elektrische wagens.

Artikel 4. Prijs

4.1.De prijzen van de goederen worden opgegeven in EUR en zijn steeds exclusief BTW. Elke wijziging van het Btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling door EVME.

4.2.Prijzen voor goederen of diensten kunnen jaarlijks geïndexeerd worden, en dit op de eerste januari van elk kalenderjaar op basis van de laatst gekende consumptieprijsindex.

4.3 Bij een prijsstijging van metalen waaronder koper van meer dan twintig procent ten opzichte van het tijdstip van de offerte, kunnen componenten waarin deze metalen verwerkt zijn zoals kabels, eveneens onderhevig zijn aan een prijswijziging ten belope van dit percentage, en dit op niet enkel op de eerste januari van elk kalenderjaar.

Artikel 5. Controle – Waarborg

5.1. De ondertekening van de leveringsbon of betaling van de factuur dekt tevens alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de klant op het ogenblik van de levering had kunnen vaststellen door een aandachtige en zorgvuldige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de kenmerken van de goederen.

5.2.De goederen van EVME worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende 24 maanden, termijn te rekenen vanaf de levering.

5.3.De waarborg kan niet worden ingeroepen (i) ingeval van verkeerd gebruik van het goed, (ii) ingeval het goed door derden wordt/werd onderhouden en/of gewijzigd, (iii) ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht, (iv) ingeval bijkomende, niet aangepaste en door EVME niet erkende, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte goed, (v) ingeval toestellen worden geopend en (vi) ingeval schade aan het goed wordt veroorzaakt door de (eind)klant of diens aangestelden, of door een externe oorzaak.

5.4.Op straffe van verval dient de klant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

5.5.De waarborg (en in het algemeen de aansprakelijkheid van EVME) beperkt zich alleszins louter tot de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van het goed, met uitsluiting van o.m. de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar onze firma en nadien terugbezorgen bij de klant en zonder dat deze laatste, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige bijkomende schadevergoeding.

Artikel 6. Eigendomsoverdracht – Risico

6.1.De geleverde goederen blijven eigendom van EVME tot volledige betaling van hoofdsom en eventuele kosten en interesten.

6.2.Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van EVME verlaten.

Artikel 7. Betaling

7.1.EVME behoudt zich het recht een voorschot te vragen na bestelling. Dit voorschot bedraagt indien van toepassing maximaal 40% en dient betaald te worden op het ogenblik van bestelling. Het eindsaldo is met of zonder voorschot verschuldigd na installatie.

7.2.De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, uiterlijk op de vervaldag, binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de factuur niet op vervaldatum is vereffend, wordt van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een interest eisbaar, berekend aan 1% op maandbasis.

7.3.Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant.

7.4.Indien de factuur voor een vennootschap of vereniging op vervaldag onbetaald blijft, zal het saldo worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 125,00 EUR, zulks onverminderd de intresten zoals vermeld in art. 7.2.

7.5 Indien de factuur van een privé persoon op vervaldag onbetaald blijft, zal een elektronische herinnering gestuurd worden, en vijftien dagen nadien een ingebrekestelling (15€), zulks evenwel onverminderd de intresten zoals vermeld in artikel 7.2.

7.6.Indien er facturen onbetaald zijn gebleven na hun vervaldag, is EVME gerechtigd alle door haar aanvaarde bestellingen op te schorten tot de nog openstaande facturen integraal zijn voldaan, alsook diensten op te schorten.

Artikel 8. Annulatie – Ontbinding

8.1.Indien de klant de door EVME aanvaarde bestelling annuleert, is de klant gehouden tot betaling aan EVME van 25% van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van EVME om de volledige nakoming van de overeenkomst en/of de ontbinding van de overeenkomst en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.

8.2.EVME is zelf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid (i) indien de klant meer dan 30 dagen na factuurdatum nalaat de factuur te betalen of (ii) indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van dit artikel zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25 % van de prijs, onverminderd het recht van EVME om de werkelijk geleden schade op de klant te verhalen.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht – Imprevisie

10.1.Elk geval van overmacht of imprevisie bevrijdt EVME van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval EVME afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of imprevisie bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

10.2.Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lockdown, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

Artikel 11. Exoneratie

11.1.Behoudens hetgeen voorzien is in huidige voorwaarden in verband met zichtbare gebreken en de garantie, is EVME niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door EVME geleverde of verkochte goederen.

Artikel 12. Nietigheid

12.1.De nietigheid van één van de clausules van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dat geval zullen partijen ervoor zorg dragen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

Artikel 13. Doorfacturatie aan eindgebruikers

13.1 Indien de klant een Vereniging van Mede-eigenaars betreft, dient de VME in zijn beslissingen op de Algemene Vergadering op te nemen dat het plaatsen van een individuele laadpaal niet langer toegelaten is en dat bij overtreding de VME niet verantwoordelijk is voor problemen met de veiligheid.

13.2 Elke individuele laadpaalgebruiker die aangesloten zal zijn op een door EVME geplaatst systeem, wordt geacht zijn energieverbruik individueel te betalen. EVME zal zich baseren op de geregistreerde laadsessie en laadvolumes voor het opmaken van een individuele afrekening.

13.3 EVME zal de verbruikte energie op de gemeenschappelijke teller verrekenen met de VME. Bij wanbetaling door een individuele gebruiker, kan EVME dit verrekenen met VME en in voorkomend geval kan VME individuele achterstallen verrekenen met de jaarlijkse individuele afrekening.

13.4 Bij niet betaling kan EVME of VME het individuele verbruik, dat loopt via een gemeenschappelijke teller, stoppen door het buiten gebruik stellen van de individuele aansluiting totdat alle saldi voldaan zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

14.1.Alle overeenkomsten tussen EVME en de klant, m.i.v. deze voorwaarden, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Hasselt, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil tussen EVME en de klant.